– Đánh giá tiêu chuẩn hàn lầm của Bàn tính và Số học Trí tuệ trên toàn thế giới
– Duy trì việc học Bàn tính và Số học Trí tuệ để tăng cường năng lực trí tuệ
– Khẳng định khả năng của các cá nhân trong chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ

Chương trình kiểm tra cấp độ sẽ đánh giá học sinh của INTELLIGENT về khả năng tính toán Bàn tính và Số học Trí tuệ . Mỗi bài báo sẽ thay đổi từ cấp độ 1 đến cấp độ 10 và Cấp độ tổng quát, trong đó cấp độ tổng quát chiếm tỷ lệ cao nhất. Để đánh giá kết quả học tập của học sinh, kết quả kiểm tra sẽ được phân loại thành các mức độ XUẤT SẮC, TỐT, ĐẠT và CHƯA ĐẠT. Tất cả các chứng chỉ sẽ được trao cho những sinh viên đã vượt qua kỳ thi.Bình Luận