Tên chương trình Chương trình Số học trí tuệ thông minh (IMA)
Thời gian chương trình Phụ thuộc vào sự tiến bộ của trẻ, khoảng 3 đến 5 năm
Tỷ lệ giáo viên : sinh viên 1 : 20
Phân bổ thời gian 3 giờ mỗi tuần, được phân bổ linh hoạt
Phương tiện giảng dạy Tiếng Anh, Tiếng Việt

 Bình Luận